Algemene voorwaarden Recherchebureau DANILUK

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Recherchebureau DANILUK, gevestigd Flemingstraat 38, 7555 BP Hengelo ov en haar opdrachtgever. 

1.2 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel van de tussen Recherchebureau DANILUK en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. 

1.3 Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Recherchebureau DANILUK zijn aanvaard. 

1.4 Alle aanbiedingen en offertes van Recherchebureau DANILUK zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat Recherchebureau DANILUK een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de ondertekende offerte van Recherchebureau DANILUK als uit het feit dat Recherchebureau DANILUK uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

 

Artikel 3 Uitvoering

3.1 Recherchebureau DANILUK is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving.

3.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan. 

3.3 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Recherchebureau DANILUK de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Recherchebureau DANILUK blijft te allen tijde opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden. 

3.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden die gelden voor het personeel van Recherchebureau DANILUK zijn eveneens van toepassing op de in artikel 3.3 genoemde derden. 

3.5 Recherchebureau DANILUK kan zonder opgave van reden van een overeenkomst tot uitvoering afzien, dit geldt voorafgaande aan het aanbieden van de offerte alsmede na het aangaan van de overeenkomst indien blijkt dat de opdracht niet rechtmatig kan worden uitgevoerd. 

 

Artikel 4 Onderzoek en advisering 

4.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben. 

4.2 Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij aan te tonen dat hij in diens hoedanigheid optreedt.

 4.3 Indien personeel van Recherchebureau DANILUK een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Recherchebureau DANILUK alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Recherchebureau DANILUK en haar personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Recherchebureau DANILUK of haar personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken. 

4.4 Na de uitvoering van een onderzoek zal Recherchebureau DANILUK aan de opdrachtgever een schriftelijk rapport uitbrengen van haar bevindingen. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van Recherchebureau DANILUK afkomstig. 

4.5 Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport of delen daarvan, alsmede de naam van Recherchebureau DANILUK en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt. 

4.6 Recherchebureau DANILUK is niet verplicht haar informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel. 

4.7 Recherchebureau DANILUK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties of maatregelen die door opdrachtgever op basis van een onderzoeksrapport, conclusie of advies worden genomen. 

 

Artikel 5 Informatieplicht 

5.1 De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens en informatie, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Recherchebureau DANILUK te verstrekken. De opdrachtgever zal Recherchebureau DANILUK zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren. 

5.2 De opdrachtgever verplicht zich Recherchebureau DANILUK op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever zal geen handelingen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt. 

 

Artikel 6 Zorgplicht 

Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden zijn zowel Recherchebureau DANILUK als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens en -resultaten met zodanige zorgvuldigheid te omgeven zoals dat door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat in de bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens op zodanige wijze wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen. 

 

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht 

7.1 Recherchebureau DANILUK is verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. 

7.2 Recherchebureau DANILUK legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en aan de in artikel 3.3 genoemde derden. 

7.3 De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. 

7.4 Recherchebureau DANILUK is van rechtswege verplicht om personen op enige tijd te informeren over het feit dat er onderzoek naar hem/haar is verricht. Hierbij wordt aangegeven door wie, op wiens verzoek en in het kader van wat er onderzoek is verricht. In het kader van deze opgelegde informatieplicht zal de geheimhoudingsplicht niet van toepassing zijn. 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

8.1 Recherchebureau DANILUK behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het intellectuele eigendom van genoemde producten berust bij Recherchebureau DANILUK

8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, vragenlijsten en andere geestesproducten van Recherchebureau DANILUK, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

Artikel 9 Apparatuur 

9.1 Indien Recherchebureau DANILUK aan opdrachtgever apparatuur ter beschikking stelt of verhuurt, welke bij de werkzaamheden worden benut en bij opdrachtgever worden gestationeerd, dan draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging en/of vermissing van deze apparatuur.

9.2 Indien opdrachtgever de huurtermijnen niet tijdig voldoet, is Recherchebureau DANILUK gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de apparatuur bij opdrachtgever weg te nemen, ook al zou dit de uitvoering van de opdracht kunnen frustreren. 

 

Artikel 10 Betaling 

10.1 Recherchebureau DANILUK heeft het recht contante betaling van de factuur te verlangen. Indien Recherchebureau DANILUK dat verlangt, is de opdrachtgever verplicht de totale prijs voor de te verrichten diensten en uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen of een andere genoegzame zekerheid te verstrekken.

Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Recherchebureau DANILUK vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Recherchebureau DANILUK op vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

10.2 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening. 

10.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan is Recherchebureau DANILUK gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten. 

10.4 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

10.5 Indien personeel van Recherchebureau DANILUK over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en de daaraan verbonden kosten te vergoeden.

10.6 Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht, is Recherchebureau DANILUK bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.7 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.2 genoemde termijn heeft betaald, is Recherchebureau DANILUK gerechtigd vanaf die datum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. 

 

Artikel 11 Overmacht 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Recherchebureau DANILUK onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Recherchebureau DANILUK of diens leveranciers. 

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Recherchebureau DANILUK gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Recherchebureau DANILUK tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. 

12.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Recherchebureau DANILUK gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Recherchebureau DANILUK te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Recherchebureau  DANILUK gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden. 

12.3 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Recherchebureau DANILUK in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is Recherchebureau DANILUK gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. 

12.4 In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover Recherchebureau DANILUK verplicht tot onmiddellijke betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt. 

 

Artikel 13 Voorzienbare schade 

13.1 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan Recherchebureau DANILUK of aan haar personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Recherchebureau DANILUK niet in kennis heeft gesteld. 

Privacy gedragscode
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Copyright © 2024 Daniluk Recherchebureau

Website beheerd door Skrypt.nl.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram