Privacyverklaring

Opgesteld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In opdracht van particulieren, bedrijven en dienstverleners wordt door recherchebureau DANILUK onderzoek gedaan. Recherchebureau DANILUK staat geregistreerd bij de

Kamer van koophandel, onder dossiernummer 78023521

Recherchebureau DANILUK heeft een vergunning van de Minister van justitie en veiligheid, onder nummer 1788, en is gehouden aan de bepalingen voor particuliere onderzoeksbureaus die in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) zijn weergegeven.

Wettelijke basis:

Voor de sector particuliere recherchebureaus is een privacy-gedragscode van kracht en deze wordt door Recherchebureau DANILUK nageleefd. De privacy gedragscode is afgestemd op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Tijdens het rechercheren worden onderzoeks- en persoonsgegevens verzameld en bewaard.

Het betreft hier (persoons) gegevens van de opdrachtgever m.b.t. de opdracht; de communicatie, het rapporteren van onderzoeksresultaten, het factureren van de werkzaamheden etc.; (persoons)gegevens van de betrokkene(n) in deze; personen m.b.t. wie het feitelijk onderzoek wordt ingesteld en de gegevens worden bewaard; persoonsgegevens van anderen dan hierboven vermeld (b.v. getuigen) en die hun uitdrukkelijke toestemming hiertoe hebben gegeven.

Bewaartermijn:

Afhankelijk van het doel waarvoor de (persoons)gegevens zijn vergaard en verwerkt, is een bewaartermijn van kracht. Gegevens die zijn vergaard en bewaard in het kader van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden bewaard gedurende de periode van de  samenwerkingsovereenkomst, maar ook gedurende de periode van maximaal 3 jaren na beëindiging van de opdracht. (b.v. civiele procedure, een rechtszaak etc.)

Bij een civiel- of strafrechtelijke procedure als gevolg van het onderzoek worden de persoonsgegevens tot einde onderzoek bewaard tenzij op verzoek van de opdrachtgever in geval van een mogelijke rechtszaak.

De veiligheid van uw persoonsgegevens:

De door Recherchebureau DANILUK gehanteerde (digitale) systemen zijn maximaal en conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving beveiligd.

Communicatie en verzending van rapportages en foto/film beelden geschiedt middels nauwkeurig versleutelde verbindingen en goed beveiligde systemen.

Er zal nimmer informatie gedeeld worden met derden, nimmer worden verkocht of verstrekt aan personen of organisaties, die niet in relatie staan tot het onderzoek of de achtergrond op basis waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt.

Recht op inzage/wijziging van persoonsgegevens:

Iedereen, wiens gegevens door recherchebureau DANILUK zijn verwerkt, heeft het recht om te informeren of van hem/haar persoonsgegevens zijn verwerkt en/of op inzage in deze opgeslagen persoonsgegevens. Het verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend.

Als daar aanleiding toe is, is wijziging of verwijdering van de opgeslagen gegevens mogelijk, m.b.t. de gegevens die recherchebureau DANILUK zelf heeft vergaard. Gegevens die van derden afkomstig zijn b.v. databanken) niet. Het verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend.

Een bij recherchebureau DANILUK ingediend verzoek tot aanpassing, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens zal worden beoordeeld en indien mogelijk worden gehonoreerd binnen een termijn van 4 weken na het ontvangst van het verzoek. Indien niet aan het verzoek kan worden voldaan, zal dit schriftelijk aan de verzoeker worden medegedeeld, met uitleg van de reden waarom inzage, wijziging, rectificatie of verwijdering of bezwaar tegen verwerking niet mogelijk is. (b.v. aantasting of in gevaar brengen van persoonlijke levenssfeer van derden; doel en/of belangen van opdrachtgever).

Degenen die toestemming hadden gegeven voor de verwerking van hun gegevens kunnen de toestemming ieder moment intrekken. Indien er geen gegronde reden meer bestaat, worden de gegevens op eerste verzoek verwijderd uit de administratie.

Klachtenregeling:

Indien een persoon wiens gegevens door recherchebureau DANILUK zijn verwerkt niet tevreden is met de wijze waarop persoonsgegevens worden of zijn verwerkt, kan deze zich wenden tot de verantwoordelijke van recherchebureau DANILUK. Indien u zich door een derde laat vertegenwoordigen, dient u deze schriftelijk te machtigen.

Indien uw bezwaar niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kunt u zich wenden tot de Nederlandse toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374 te 2509 AJ ’s-Gravenhage.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de websites:

  • Autoriteit persoonsgegevens;
  • Informatie over de AVG;
  • Website Dienst JUSTIS (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

Privacy gedragscode
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Copyright © 2024 Daniluk Recherchebureau

Website beheerd door Skrypt.nl.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram